Pozvánka na Arcolor - módní večírek

Vydáno: 22.01.2012, 20:24 · Novinky · Autor: Daniel Chodusov
Dne 11.2.2012 se v hudebním klubu Jazz Republic uskuteční módní přehlídky Terezy Vu, Zuzany Hrubošové a Alžběty Presové.

Alžběta PresováObčan­ské sdru­žení Arco­lor vás zve dne 11.2.2012 na Módní večí­rek do klubu Jazz Repub­lic na Praze 1, kde své kolekce před­ve­dou drži­telka titulu ArFa­shion Designer 2011 Alž­běta Pre­sová a další dvě účastnice fes­tivalu Arco­lor, Tereza Vu a Zuzana Hru­bošová. Všechny tyto dámy se při­hlá­sily v minulém roce do sou­těže o titul ArFa­shion Designer a byly vybrány odbornou poro­tou do užší sku­piny, která měla možnost pre­zen­tovat svou módní tvorbu na závě­rečném večeru fes­tivalu. V porotě zasedla např. Iška Fišár­ková, Jakub Brixy, Česlav Jaroš, Eliška Nová, Nina Pro­vaan Smetanová.

V prů­běhu večírku vystoupí kapela 4SIGNS a nebude chybět ani půlnoční pře­kvapení ve formě tom­boly se skvě­lými cenami. Dále pak bude pokra­čovat párty v režii praž­ských Dj’s až do pozdních ranních hodin.

Alž­běta Presová

Vystu­dovala Vysokou školu výtvarných umění, obor design tex­tilu v Bra­ti­slavě. Na praž­ské UMPRUM absolvovala stáž u Pro­fe­sora Tapťu­cha. Na Arco­loru vyhrála s kolekcí ŠOK-​OK. Tato kolekce zdán­livě „malých černých“ pře­kvapí svou zastr­čenou barevností. Alž­běta miluje atmo­sféru módních pře­hlí­dek a snaží se ukázat, že se dá obléci i něco jiného néž ryfle a tričko. Jejím inspi­račním zdro­jem pro tvorbu oděvů je hlavně umění, lidé a lid­ské tělo.

Tereza VuTereza Vu

Vystu­dovala Lon­don College of Fashion, obor „Design Manage­ment fortheFa­shi­o­nIn­dustries“. Má bohaté zku­šenosti s roz­vo­jem oděvních zna­ček. Věří, že její hlavní síla je o cel­kovém pochopení kre­a­tivní a obchodní stránky módy.

Nadšení pro módu ji při­vedlo k odstar­tování značky Design Ooo také v České Repub­lice. Vizí této značky je navr­hovat a vytvá­řet luxusní, avšak cenově dostupnou módu. Značka Design Ooo v sobě kom­bi­nuje mini­ma­lis­tický design se smys­lem pro detail, ty nej­kva­litnějsi mate­ri­ály a padnoucí střihy.

Zuzana Hru­bošová

Stu­duje na Tech­nická univerzitě v Liberci obor: tex­tilní a oděvní návr­hář­ství 2. Aktivně se věnuje čas­tým úspěšným pre­zen­ta­cím své tvorby na pře­hlíd­kách i soutěžích.

Více informací taktéž naleznete na Facebooku.

 

Daniel Chodusov
Zdroj: tisková zpráva

Doporučujeme

Další články